• kat-01
 • kat-02
 • kat-03
 • kat-04
 • kat-05
 • kat-06
 • kat-07
 • kat-08
 • kat-09
 • kat-10
 • kat-11
 • kat-12

Κατασκευή

Αφού εκδοθεί η άδεια οικοδομής, ακολουθεί:

•    Θεώρησή της από την αστυνομία
•    Θεώρηση ημερολογίου μέτρων ασφαλείας από Σώμα Επιθεωρητών εργασίας
•    Εργοταξιακή περίφραξη και σήμανση ασφαλείας

Οι Οικοδομικές εργασίες, χωρίζονται σε τρία στάδια:

•    Χωματουργικές Εργασίες – Οικοδομικός σκελετός
•    Εωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες – κατασκευή στέγης (σχηματοποίηση της οικοδομής)
•    Εργασίες αποπεράτωσης

Καθώς το έργο κατασκευάζεται προοδευτικά πρέπει να γίνεται:

•    Πληρωμή των ενσήμων του  ΙΚΑ για την αντίστοιχη κατασκευαστική φάση
•    Διατήρηση φακέλου παραστατικών (τιμολόγια, αποδείξεις) ιδιοκτήτη για χρήση στην Εφορία.

Στάδια Κατασκευής της Οικοδομής

Το πρώτο στάδιο κατασκευής της οικοδομής, αφορά στις χωματουργικές εργασίες και την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού (φάση 1 πίνακα ΙΚΑ)

1. Χωματουργικές Εργασίες

•    Καθαρισμός-οριοθέτηση οικοπέδου: Προκειμένου να ξεκινήσουν οι εκσκαφές θα πρέπει το εργοτάξιο να είναι καθαρό, προσβάσιμο και προσδιορισμένο. Ο καθαρισμός του γίνεται με ειδικά χωματουργικά μηχανήματα. Η οριοθέτηση γίνεται σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα.
•    Χάραξη οικοδομής: Εφόσον έχουμε προσδιορίσει και οριοθετήσει το εργοτάξιο μας, θα πρέπει να γίνει η χάραξη της οικοδομής, σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης. Η χάραξη της οικοδομής οριοθετεί το σημείο εντός του εργοταξίου εντός του οποίου θα γίνουν οι εκσκαφές.
•    Γενικές εκσκαφές –μεταφορά προϊόντων εκσκαφής: Μετά τη χάραξη της οικοδομής, εντός του εργοταξίου μπαίνουν τα σκαπτικά μηχανήματα. Κατά τη διάρκεια της εκσκαφής το εργοτάξιο πρέπει να παραμένει καθαρό. Προϊόντα εκσκαφής που δεν θα χρειαστούν για τη κατασκευή, απομακρύνονται από το εργοτάξιο.
•     Επιχώσεις με αμμοχάλικα: Τοποθετούμε αμμοχάλικα στα θεμέλια της οικοδομής και περιμετρικά της οικοδομής, προκειμένου το εργοτάξιο να ¨πατάει¨ σε στερεό έδαφος. Εν συνεχεία γίνεται διαμόρφωση του δαπέδου με bobcat.

2. Κατά την ολοκλήρωση των εκσκαφών και πριν την έναρξη των εργασιών σκυροδέματος απαιτείται μόνωση των υπογείων

•    Μονώσεις υπογείων: Μόνωση στα τοιχία του σκυροδέματος, μόνωση των τοιχίων του υπογείου εξωτερικά με 2 στρώσεις τσιμεντοειδούς, τοποθέτηση υγροαπωθητικής μεμβράνης  περιμετρικά του τοιχίου του υπογείου, μόνωση υποστυλωμάτων-δοκών και πλακών με εξηλασμένη πολυστερίνη
•    Όταν το κτίριο κατασκευάζεται στο όριο πρέπει να τοποθετηθεί αντισεισμικός αρμός.

3. Εργασίες σκυροδέματος

•    ∆ιάστρωση μπετόν καθαριότητας: Μόλις τελειώσει η εκσκαφή, η πρώτη δουλειά είναι η διάστρωση του ταμπανιού (το δάπεδο τουσκάμματος) με μπετόν καθαριότητας (που λέγεται επίσης και σκυρόδεμα εξυγιάνσεως).
•    Χάραξη υποστυλωμάτων και τοιχίων υπογείου: Χαράσσουμε με ατσαλόπροκες και ράμματα επάνω στο μπετό καθαριότητας τα υποστηλώματα και τα τοιχεία σύμφωνα με τη μελέτη, προκειμένου να σιδερωθούν και καλουπωθούν στα σημεία που προβλέπει η μελέτη.
•    Κατασκευή του δαπέδου του υπογείου με οπλισμένο σκυρόδεμα: Το δάπεδο του υπογείου είναι το πρώτο επίπεδο της οικοδομής επάνω σε αυτό το επίπεδο θα ξεκινάει ο οικοδομικός σκελετός του κτιριίου.
•    Κατασκευή του οικοδομικού σκελετού: Η κατασκευή του οικοδομικού σκελετού γίνεται με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος.
•    Δοκίμια Κατά την διάρκεια της χύτευσης μπετού στο έργο, παίρνουμε μπετό, σε ειδικές μήτρες και το στέλνουμε σε ειδικά εργαστήρια για τον έλεγχο τους. Τέλος το σκυρόδεμα πρέπει να βρίσκεται σε υγρό περιβάλλον, για τουλάχιστον επτά ημέρες. Είναι αναγκαίο να βρέχετε με πολύ νερό και πολλές φορές εντός της ημέρας. Με την διαδικασία αυτή, επιτυγχάνεται η αύξηση της αντοχής και της ζωής του σκυροδέματος.
•    Καθαριότητα σκελετού: μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του οικοδομικού σκελετού, απομακρύνουμε τους ξυλότυπους για να διατηρούμε το εργοτάξιο καθαρό και να μην παρεμποδίζεται η πρόοδος των εργασιών.

4. Ηλεκτρικές-Υδραυλικές εργασίες πρώτου σταδίου

•    Θεμελιακή γείωση: Το σύστημα γείωσης που τοποθετείται εντός των εκ σκυροδέματος θεμελίων μίας κατασκευής και χρησιμοποιείται ως γείωση προστασίας, λειτουργίας, ασθενών ρευμάτων, ηλεκτρονική, αλεξικεραύνου κλπ.
•    Τοποθέτηση κουτιών και σπιράλ καθώς και των σιφονιών στις βεράντες: Γίνεται κατά τη κατασκευή του οικοδομικού σκελετού, προκειμένου να μην τρυπάμε τις πλάκες της οικοδομής κατά τη τοποθέτηση τους.

Έχοντας ολοκληρώσει τον οικοδομικό σκελετό και ενώ η οικοδομή, αρχίζει να παίρνει μορφή, το επόμενο στάδιο είναι η διαμόρφωση της εσωτερικά (εσωτερικοί τοίχοι), το κλείσιμο (εξωτερικοί τοίχοι – κατασκευή της στέγης – εάν προβλέπεται από την μελέτη)

1.    Τοιχοποιίες (κτισιμο – επιχρίσματα): Εξωτερικές τοιχοποιίες,  Εσωτερικές τοιχοποιίες,  Σενάζ εξωτερικά-εσωτερικά οπλισμένα
2.    Μονώσεις : Μόνωση εξωτερικής τουχοποιίας,  Μόνωση εξωτερικών σενάζ, Στεγανοποίηση βεραντών.
3.    Σιδηρουργικά-Ξυλουργικά: Τοποθέτηση ψευτοκασσών γαλβανισμένων στα εξωτερικά κουφώματα, Τοποθέτηση ψευτοκασσών ξύλινων στα εσωτερικά κουφώματα
4.    Εργασίες Δαπέδων: ∆ιάστρωση τσιμεντοκονίας για αλφάδιασμα των δαπέδων, Τοποθέτηση ποδιών παραθύρων
5.    Ξύλινη στέγη: Ξύλινος σκελετός στέγης,  Τοποθέτηση μισόταυλας, Τοποθέτηση υγρομονωτικής μεμβράνης, Τοποθέτηση οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών, επικάλυψη με κεραμίδια σουηδικά ή ρωμαϊκά κόκκινα
6.    Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις: Σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για ισχυρά ρεύματα,  Σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για ασθενή ρεύματα
7.    Υδραυλικές εργασίες: Δίκτυο πλήρες ύδρευσης σε κουζίνα, λουτρά και βεράντα, Δίκτυο πλήρες αποχέτευσης Δίκτυο πλήρες απορροής ομβρίων, Παροχή προς δώμα-στέγη για σύνδεση με ηλιακό, Τοποθέτηση σπιράλ και διέλευση μονοσωλήνιου συστήματος θέρμανσης πριν τη διάστρωση της τσιμεντοκονίας των δαπέδων
8.    Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, η οικοδομή έχει πάρει τη τελική της μορφή. Οι εργασίες αποπεράτωσης, αφορούν στο να γίνει το κτίριο κατοικήσιμο
9.    Επιστρώσεις δαπέδων:  Ισοπεδωτικές στρώσεις τσιμεντοκονίας , τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδων και  Ποδιών, επένδυση κλιμακοστασίων
10.    Ηλεκτρολογικές εργασίες : εισαγωγή καλωδιώσεων της ηλεκτρικής εγκατάστασης , τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων, τοποθέτηση διακοπτών – πριζών, ηλεκτρολογικό διάγραμμα για σύνδεση με τη ∆ΕΗ.
11.    Υδραυλικές εργασίες:  Κατασκευή εγκατάστασης λεβητοστασίου, Κατασκευή δικτύου θέρμανσης , τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων, τοποθέτηση ειδών υγιεινής και μπαταριών, Βεβαιώσεις εγκαταστάτη
12.    Κουφώματα εξωτερικά-σιδηρουργικά: Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου, τοποθέτηση θωρακισμένης πόρτα εισόδου κατασκευή κιγκλιδωμάτων εξωστών, τοποθέτηση μεταλλικών πορτών (αποθήκες – λεβητοστάσίο)
13.    Χρωματισμοί: Προετοιμασία επιφανειών με ξύσιμο τοίχων και στοκάρισμα ατελειών, Σπατουλάρισμα εσωτερικών τοίχων, Χρωματισμοί με πλαστικά χρώματα, Χρωματισμοί εμφανών σκυροδεμάτων, Χρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών.